Rönesans nedir, Rönesans’ın kelime anlamı nedir?

0
86

Sanat nedir

Anlamı “yeniden doğuş” olan Rönesans sözcüğü, er­ken 15. yüzyılda başlayıp 16. yüzyıl ortalarına kadar süren bir döneme de adını vermiştir. Bu yeniden do­ğuş hareketini hazırlayan faktörlerin başında Eski Yunan ve Roma klasik kültürünün diriltilmesi ve kilisenin uyguladığı dogmatik zulümden arınma gerekliliği gel­mekteydi. Ayrıca matbaanın bulun­ması, Amerika ve Hindistan’ın keş­fi, savaşlarda barutun kullanıma gir­mesi de bu çağın gelişiminde etkili olmuştu. İtalya, özellikle de Floransa’da başlayan hareket, sanat dünya­sını da bünyesine almış, sanatta yeni bir estetik teorinin doğuşuna neden olmuştu.

Bu teoriye göre sanat, doğal olayların gerçekçi bir temsilcisiydi. Sanatçı, doğanın yapı ve fiziksel özellikleriyle ilgilenerek objektiviteyi, bunları da perspektif ve mate­matik bilgisiyle bütünleyerek geçek iliği sağlayacaktı. Böyle bir görü­şün hakim olduğu bir dönemde, sa­natın bilimsel bir kılıfa bürünmeye başlaması; yapıtlarında gerçekliğin arayışına düşen sanatçıların, doğayı gözleme zorunluluğunu duymaları da kaçınılmaz bir sonuçtu.
Yeni görüşün sonuçlarından biri de, insan vücudunun güzelliğinin takdiri olmuştu. Erken 15. yüzyılın Floransa’lı ustaları, ortaçağ sanatçı­larının eskimiş kalıplarını kullan­makla yetinmemişler, atölye ve dükkanlarında insan vücudunu dik­katle gözlemeye; doğaya ve bilime yönelmişlerdi. Sanatçı ve hekim, bu dönemde işbirliği içinde çalışmış, anatomi ve tıp, iki grubun da mülki­yeti haline gelmeye başlamıştı. Böy­lelikle sanata, artık yalnızca kutsal bir öyküyü heyecanla vermek dışın­da, gerçek dünyanın bir parçasını yansıtmak görevi de düşüyordu. Bi­lim ve klasik sanat bilgisi, artık İtal­ya Rönesans sanatçıları için kaçınıl­mazdı. Bilimci ve sanatçının el ele vermesi ise yöntem ve kapsamları birbirinden çoğunlukla ayrı tutulan bilim ve sanatın birbiriyle aslında ne kadar kesişebileceğinin somut göstergesi olmuştu.

avatar
  Subscribe  
Bildir