Nasıl bir meslek seçmeliyim

0
30
Serious student writing test at college

Temel bilimleri mesleğini kimler seçmeli

Bu yazı, gençlerin temel bilimleri seçmekle ilgili olası soru­larını ele alacak.

İlk önce kışı, herhangi bir mesleği sırf para ka­zanmak ve rahat yaşamak için mı seçecek, yoksa belli bir konuda bir merakı, özel bir yeteneği, hayat­ta yapmak istediği bir şey var mı bunun bir değer­lendirmesini yapmalı. İlk tercih elbette kınanacak bir şey değil. İkinciye yönelecekseniz, yine hangi mes­lek olursa olsun ekonomik güvencenizi de düşün­meniz gerekir. Bilim, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de genel olarak kişiyi zengin etmez. Mütevazı bir ekonomik güvence verir, bunun yanın­da sevdiğiniz bir ışı yapmak imkanı verir. Burada iyi tartılması gereken şey, bütün hayatınızı geçirmek is­tediğiniz zevk aldığınız, yeteneğiniz olduğunu gör­düğünüz, kendinize güvendiğiniz, iddialı olduğunuz bir konu var mı? Eğer varsa bunu seçin. Fiziğe ilgi duyuyorsunuz, matematiği seviyorsunuz, yeteneği­niz var, o zaman bu konularda araştırma yapmayı meslek olarak düşünün. El yatkınlığınız var, kendi kendinize elektronik veya kimyayla ilgileniyorsunuz, deneysel bilimleri düşünün. Bu tür eğilimleriniz var ama uygulama ve teknik sizi ilgilendiriyor, o zaman mühendis olmaya çalışın. Tersine olarak diyelim ki, makinelere hiç ilgi duymuyorsunuz ama, iyi bir öğ­rencisiniz puanınız makine mühendisliğini tutacak ve bu da size prestij sağlayacak. O zaman çevreni­zin tercihlerinden farklı olarak sizin bir tercihiniz var mı? Bu soruyu sorun kendinize.

Temel bilimsel araştırma, meraklı kişi için çok tat­min edici, zevkli bir uğraştır. Ama kolay öğrenilen ve ilhamla, şansla gelen bir buluşlar dizisi değildir. Araştırma sürecinde zevkli işlerin yanı sıra rutin ça­lışmalar da yaparsınız. Hedeflerinizi, yöntemlerinizi kendiniz seçer, bir de başka araştırmacılarla etkile­şirsiniz. Düşünceye dayanan, yaratıcılığı ve özgür­lüğü olan, ama çok çalışma isteyen bir iştir. Bunun için de gereken eğitimi ve disiplini üniversitede ka­zanmak gerekir. Bir bilim dalına merakınız varsa, onun eğitimini görmelisiniz. Amatör olarak bilim yap­mak ancak belli konularda ve bir yere kadar mümkündür.

Akademik hayatın tümü gibi temel bilimlerde araştırma da kişiyi pratik ve toplumsal sorunlardan bir ölçüde uzak tutar. Araştırmanızın konusu uygu­lamalı olsa da aklınızı ve zamanınızı o konu aldığı için bu böyledir. Ama filmlerdeki bilim adamı tipi gi­bi eksantrik, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir bi­lim adamı tipi düşünmemeli. Bütün mesleklerdeki gi­bi bilimde de tek bir insan tipi yoktur, çok değişik kişilikte bilim adamlarına rastlarsınız. Bilim bir me­rak konusu olduğundan, bilim adamlarının başka ko­nulara da yönelen genel bir entellektüel merakları vardır.

Bilim uluslararası bir uğraştır. Aktif bir bilim ada­mının genellikle başka ülkelerle temasları olur. Za­man zaman bilimsel toplantılar için, ders vermek ve­ya araştırma yapmak için bilim adamları başka ül­kelere giderler. Temel bilimsel araştırmalar Türkiye’de de yapı­lıyor. Her disiplinde uluslararası düzeyde araştırma­cılarımız var. Ülkemizde araştırmacı sayısı az, araştırma tam olarak kurumlaşmış değil Ama “bu işi Türkiye’de yapamam” veya “Türkiye’de iyi bir te­mel bilim eğitimi alamam” veya “burada aldığım eğitimle ileri ülkelerde araştırma imkanı bulamam” gibi korkular geçerli değil. Hangi konuda nerede iyi bir eğitim alabileceğinizi soruşturun. Temel bilimle­re gelecek iyi ve hevesli bir öğrenci iseniz, üniversi­telerimizdeki temel bilim bölümlerinin sizinle özel ola­rak ilgileneceğinden şüpheniz olmasın.

Ülkemizde giriş puanları temel, bilim bölümleri için özellikle düşüktür. Temel bilimi gerçekten isti­yorsanız, bu bölümlere yüksek puanla girmeye ba­kın. Her yıl temel bilimlere bu şekilde seçerek ge­len öğrenciler, sonra bu ülkenin seçkin bilim adam­ları oluyorlar. Aksı halde giriş puanları düşük de ol­sa bu bölümlerde eğitimin zor olduğunu da bilmek gerek.
Temel bilim hem teknoloji açısından hem de kül­tür açısından çağdaş uygarlığın vazgeçilmez bir par­çasıdır. Gelişmiş tüm ülkelerde temel bilim var. Bunun bir parçası olarak temel bilimlerde de bir gelişme olmalı.

Temel bilimlere ilgi duyan gençler bu ilgilerini bir meslek olarak düşünebilirler.

avatar
  Subscribe  
Bildir