Mustafa Kemal Atatürk’den özlü sözler

0
39

Mustafa Kemal Atatürk’nin sizin için derlediğimiz en popüler ve en güzel özlü sözleri.

Önemli Not:
Eğer okuduğunuz sözler yabancı birine ait ise çevirileri bizim tarafımızdan yapıldığından dolayı, diğer Türkçe çevirilere kıyas ile bizim çevirimizde yorum farkılıkları olabilir!

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri


İnsanların hayatına, faaliyetine hakim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir.
K. ATATÜRK


Gençler: Sizi Milletimiz için nur saçan rehberler olarak takip ediyorum.
K. ATATÜRK


Bizim düşmanımız yoktur. Varsa, o bizim değil insanlığın düşmanıdır.
K. ATATÜRK


Hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi milli eğitim işleridir.
K. ATATÜRK


Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
K. ATATÜRK


“Memleketin ziraat vasıtası ile kesbi servet edebileceği esası üzerinde geçen sene ittihaz alınan tedabir, kendisini hissettirmiştir. Gelecek seneler dahi ziraatte mebzul ve feyyaz neticeleri temin ettirecek tedabirin, devlet mesailinden addolunması zaruridir”.
(II.Xİ 1340 MeclisiM açılış nutku)
ATATÜRK


Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olamaz.
ATATÜRK


Toplumsal gelişmenin de, çürümenin de temelinde yöneticilerin tavırları yatar…
ATATÜRK


Memleket behemehal asri, medeni ve müreffeh olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın semere vermesi buna bağlıdır.”
K. ATATÜRK


“İnsanların hayatına, faaliyetine hakim olan kuvvet İhda ve icat kabiliyetidir.”
K. ATATÜRK


“Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”
K. ATATÜRK


“Gözlerimizi kapayıp mücerret yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp, cihan ile alakasız yaşayamayız. Bilakis müterakki, mutemedin bir millet olarak medeniyet sahasının üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur, ilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ferdin, milletin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”
K. ATATÜRK


“Dünyada her şey için; Medeniyet için, hayat için, Muaftakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakki yatını zamanla takip eylemek şarttır.”
K. ATATÜRK


“Milletimizin, siyasi, içtimai hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz İlim ve fen olacaktır.”
K. ATATÜRK


“Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale ilimdir.”
K. ATATÜRK


“Benim yaptığım işler; Biri diğerine bağlı ve lüzumlu olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan bahsedin.”
K. ATATÜRK


“Tabiatın bu gün için esrar dolu sinesine gireceği muhakkak gürülen İnsan zekası, beklenilen hakikatleri ortaya koyacaktır.”
K. ATATÜRK


“İlim ve len nerede ise orada olacağız ve her ferdin, milletin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”
K. ATATÜRK


“Ben, manevi miras olarak hiç bir nass-i hatı, hiç bir doğma, hiç bir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım İlim ve Akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü müşkülat önünde, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermedeğimızi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle dönüyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telakkileri ile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklin ve ilmin inkişafını inkar etmek olur. Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek İsteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”.
ATATÜRK


iki Mustafa Kemal vardır. Biri ben fani Mustafa Kemal, diğeri milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike anında ben zuhur ettim ise beni bir Türk anası doğurmadı mı ? Türk analar yeni Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Feyiz milletindir. Benim değildir.
K. Atatürk


Büyük davamız en medeni ve en mlifreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.
Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz.”
ATATÜRK


“Şimdiye kadar sürüp gelen okuma ve yetiştirme yanlışlıklarının, ulusumuzun gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu kanısındayım. Onun için bir Ulusal yetiştirme programından söz acarken, eski cağlardaki asılsız uydurmalardan, yaradılışımıza hiç de uymayan yabancı düşüncelerden. Doğudan ve Batıdan aşırma bütün etkilerden büsbütün uzak, ulusal ve tarihsel doğamıza uygun bir kültürü öne sürmüş oluyorum. Çünkü Türk yönetiminin gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir Rastgele bir yabancı kültürü kabullenmek şimdiye kadar uygulanıp duran yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını yinelemekten başka bir işe yaramaz Kültürün, bu düşünce ekininin verimi, ekildiği yerin elverişliliği ile orantılıdır. Bu yer de milletin öz yapısıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken, onlara, varlıkları, haklan, birlikleriyle zıtlaşan bütün yabancı öğelerle savaşma gerekliliği ve ulusal inançları bütün coşkunlüğüyle her zıt düşünceye karşı şiddetle savunma zorunluluğu aşılanmış olmalıdır. Yeni kuşağın bütün iç dünyasında bu duyuşların, bu davranışların, sürdürülmesi büyük önem taşır. Bitmez, tükenmez korkunç bir savaş halinde belirin duran uluslar yaşamının felsefesi, bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her ulus için bu duyuştan, bu davranışları bütün şiddeti ile şart koşmaktadır”.
ATATÜRK


Memleket çocuğu her öğrenim derecesinde ekonomik hayatta etkili olan ve başarılı olacak surette yetiştirilmelidir. Milli ahlakımız; medeni esaslarla ve hür fikirlerle tenmiye ve takviye olmalıdır.
K. Atatürk


Hakiki kurtuluş istiyorsak. Her şeyden evvel bütün kuvvetimiz. Bütün sur atımızle bu cehaleti yenmeye mecburuz. Burada cahili yalnız okuyup yazmak manasına almıyoruz.
K. Atatürk


Devlet kitabı adı altında bedava olarak yayınlanacak tatbiki ve basit ifadeli eserlerle halkımıza gerçekleri öğretmek. Faydalı bir unsur olarak uygun tavsiyedir.
K. Atatürk


Ordumuzun şimdiye kadar elde ettiği muvaffakiyet, memleketimizi hakiki kurtuluşa yöneltmiş sayılmaz. Bu zaferler ancak gelecek zaferlerimiz için kıymetli bir yer hazırlamıştır. Askeri zaferlerimiz ile gururlanmayalım. Yeni ilim ve ve ekonomi zaferlerine hazırlanalım.
K. Atatürk


EKONOMİ DEMEK. HER ŞEY DEMEKTİR. YAŞAMAK İÇİN, MUTLU OLMAK İÇİN İNSANLIĞIN VARLIĞI İÇİN NE LAZIMSA ONLARIN HEPSİ DEMEKTİR. TARIM DEMEKTİR, TİCARET DEMEKTİR.
K. ATATÜRK


Siyasi, askeri başarılar ne kadar büyük olursa olsunlar. Ekonomik başarılar ile süslenmezse meydana gelen zaferler sürekli olamaz, az zamanda söner.
K. Atatürk


Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer alacaktır.
K. Atatürk


Geçen zamana nisbetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız.
K. Atatürk


Yaşamak demek, çalışmak demektir.
K. Atatürk


Denilebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır : çalışkan olmak.
K. Atatürk


Dünyada her şey için, medeniyet için. Hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir ilmin ve fen in dışında mürşit aramak gaflettir, sapmaktır, cehalettir. Yalnız ilmin ve fenin yaşadığımız her dakika safhalarının gelişmesini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip şarttır.
K. Atatürk


memleketimiz içinde medeni düşüncelerin, modern gelişmelerin ZAMAN GEÇİRMEDEN YAYILMASI VE GELİŞMESİ GEREKLİDİR. BUNUN İÇİN BÜTÜN BİLİM VE FEN ADAMLARININ BU ALANDA ÇALIŞMAYI BİR NAMUS BORCU BilMELERİ GEREKLİDİR.
K. ATATÜRK


Bir milletin kültür seviyesi üç sahada. Devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıların sonucuyla ölçülür.
K. Atatürk


İlim ve fen in yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır. Toplumumuz için bilim ve fen gerekli ise bunu aynı derecede hem de kadınlarımızın elde etmesi gereklidir.
K. Atatürk


Asırların biriktirmiş olduğu derin bir ihmali idarenin devlet bünyesinde meydana getirdiği zararları tedavi için sarf olunacak hizmetlerin en büyüğünü hiç şüphesiz irfan yolunda ispat etmemiz lazım gelir.
K. Atatürk


BİR MİLLETİN. BİR SOSYAL TOPLUMUN YÜZDE ONU. YiRMiSi OKUMA YAZMA BİLİR. YÜZDE SEKSENİ, DOKSANI BİLMEZSE BU AYIPTIR. BUNDAN İNSAN OLARAK UTANMAK LÂZIMDIR.
K. ATATÜRK


Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına. Hiçbir zorluk karşısında baş eğmeden kemal’i sabır ve dayanıklılıkla çalışmalarını ve tahsildeki cocklarımızın anne. Babalarının da yavrularının tahsillerini bitirmeleri için her fedakarlığı yapmaktan çekinmemelerini öğüt veririm.
K. Atatürk


YARIM TEDBİRLERİN VERİMSİZ OLDUĞUNA ŞÜPHE YOKTUR. BÜTÜN İŞLERİMİZDE OLDUĞU GİBİ MİLLİ EĞİTİMDE VE KURULAN ÜNİVERSİTELERDE DE RADİKAL TEDBİRLERLE YÜRÜMEK KESİN KARARIMIZDIR.
K. ATATÜRK


Memleketimizin gelişmesi ve bu sayede layık olduğu medeniyet seviyesinde yükselmesi tabi ki, yüksek meslekleri bilenleri yetiştirmekle ve milli kültürümüzü yükseltmekle mümkündür.
K. Atatürk


MİLLETİMİZİN SAF KARAKTERİ KABİLİYETLE DOLUDUR. ANCAK BU TABİİ KABİLİYETLERİ GELİŞTİREBİLECEK USULLERLE DONANMIŞ VATANDAŞIM LAZIMDIR.
K. ATATÜRK


SİLÂHLA OLDUĞU GİBİ DİMAĞI İLE DE MÜCADELE ZORUNDA OLAN MİLLETİMİZİN BİRİNCİSİNDE GÖSTERDİĞİ KUDRETİ İKİNCİSİNDE DE GÖSTERECEĞİNE ASLA ŞÜPHEM YOKTUR.
K. ATATÜRK


Atatürk’ü yeniden derleyeceksek, yeniden izah edeceksek her şeyden önce onun yalnız Türkiye’yi değil dünyayı alakadar eden büyük müjdelerini, büyük özlemlerini ele almalıyız. O, mesela -Bütün dünya ölçüsünde çocuklarımızı dünya vatandaşı olarak, hırstan, kinden, garazdan ve her türlü husumetten kurtulmuş olarak terbiye etmeliyiz» demişti.
İşte bir özlem_ ama bütün dünyayı kapsıyor.
MlLLlYET Ocak 1974’ten

avatar
  Subscribe  
Bildir