Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Kurucu

  Üyelik tarihi
  13.Mayıs.2012
  Nereden
  Bulgaristan
  Mesajlar
  32,859
        ..::Bakiye
  $114.34::..

  ВЪПРОСНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

  ВЪПРОСНИК
  ПО
  ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
  1. Психологията на управлението и другите знапия и науки за човека,
  общуването и управлението. Предмет, същност и структура на психологията
  на управлението.
  2. Ценностни образци и социални активност. Социалнопсихологически
  предпоставки за възникването и утвърждаването на психологията на
  управлението. Пред лабиринта на социалното (само)познанне. Социални
  закони, отношения, дейност. Социаша стратификация. Социални нагласи и
  поведение. Психологически аспекта на социалната динамика. Проблемът за
  съгласието, критичността и толерантността в социалното и корпоратнвното
  управление.
  3. Особености и закономерности на информационно-комуникативната
  функция на общуването и управлението. Сравнителен анализ на видовете
  общуване: ритуал но, манипулативно, делово. Социалното (демократичното)
  управление ката културен диалог и полемика. Познавателно-оценъчни
  проблеми на социалното управление. Скептично-критичната позиция като
  отправна точка при усвояването на модели на социална активност и
  управление.
  4. Закономерности при протичаме на регулативно-комуникативната
  функция на общуването и управлението. Социални регулатори па
  поведението - модели, норми, роли. Социална интеграция и еманципация.
  Общност (трудова, културна, религиозна) и общество. Солидарност.
  Обществен договор. Обществени посредници - правов ред и пазар.
  Социализация. Егалитарно право. Борби за равни права - еманципация на
  евреите, еманципация на работниците, еманципация на жените.
  5. Ролята на афективно-ко.муникативната фупкция при общуването между
  ръководител и ръководени. Власт и авторитет. Принуда и насилис. Агресия и
  социална справедливост. Начини на обосноваване на социалните права.
  Индивидуални и колективни права. Възможно ефективно управление чрез
  позоваване на степента на удивление, очарование, харизматичност.
  Психичната съвместимост (несъвместимост) като страна на организираното
  личностно и групово поведение.
  6. Мотиви на прагматичпата активност в управлението. Влияние, власт и
  политика. Човекът в света на конкуренцията. Хетерономия и автономия.
  Свобода и отговорност. Справедливостта - между лицето и закона. Социални
  и организационно-управленски роли. Социална и професионална адаптация и
  реализация на личността в съвременната социално-икономическа и културно-
  комуникативна ситуация.
  7. Прагматизмът като фактор и образец н организационно-управленската
  дейност (интелигентност, комуникагивност, креативиост). Постмодерната
  култура и проблемът за човека на динамичните промени. Проблемът за
  типовете характери и избора на модел на поведение: Мистикът; Аскетьт;
  Реалистът; Критикът; Нихилистът; Скептикът; Прагматикът.
  8. Конкурентното предимство в мисленето и действието на прагматика.
  Психологични аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост.
  Психологически аспекти на организационно-управленското поведение,
  основани на различието в ориентациите. Прагматизмът като начин на живот и
  овладяване на власт. От „познание за себе си и другите” към „грижа за себе си
  и другите”. Изявите на софиста - екстравагантна игра или прагматична
  необходимост?
  9. Основни закономерности на мотивационното поведение. Съдържателни
  теории за мотивацията. Е. Маслоу, x. Мъри, Ф. Хърцбърг, Д. Макклеланд, К.
  Олдърфър; Д. МакГрсгор. Методи за мотивиране.
  10. Основни закономерности на мотивационното поведение. Процесуални
  теории за мотивацията. В. Врум, Л. Портър, Е. Лоурън, Д. Адамс, Е. Локи. Ф
  Хайдер. X. Келн. Методи за мотивиране.
  11. Противоречия и конфликти. Основни предпоставки и закономерности
  при възникване на конфликтите. Отчуждение и маса. Понятие за свое и
  “чуждо”. Отчуждение от другите и отчуждение от себе си. Икономическо
  отчуждение - експлоатация. Динамика на масовото действие. Психология на
  масата. Масови движения. Масово общество. Масова култура.
  12. Специфични особености на конфликтите в социалната и
  производствената (бизнес) организация. Екзистенциалното и социалното
  пространство и време. Равенство и йерархия. Тялото: индивидът и ( огриз
  5ос1ап8. Натурализирането на социалните отношения. Дисциплинираното тяло.
  Тялото като задача. Социалните граници. Социалната фигура на чужденеца.
  Азът Другият и Третият. Универсапизираното човечество. Глобализация и
  локализация. Етапи и процесуална изразеност на конфликтите в бизнес
  организацията. Ефективни подходи за ограничаване и разрешаване на
  конфликтите.
  13. Управлението на кризи и комуникацията в кризисна ситуация. Основни
  принципи.
  14 Кризисна комуникация и комуникативен скептицизъм. Проблемът за
  ' (несподеленото съмнение, вяра и убеждение в социалната комуникация и
  управление.
  15 Социално управление и обществено мнение. Всекидневният свят на
  ’ социалната комуникация. Масовите социално-психични явления
  (внушаемост, подражание, паника, пропаганда, мода) и
  Стихийните —и,
  потребителска психика и поведение на тълпата.
  функции на религията и религиозносгга и техните проекции в сферата на
  социалното и корпоративното управление.
  16. Манипулацията като тема в съвременната културно-комуникатинна
  ситуация. Специфични характеристики и параметри на манипулацията.
  17. Медията като властови факгор в културно-комуникативната среда.
  Властта на медиите и властта над медиите. Медийната манипулация -
  неограничени възможности и възможни ограничения.
  18. Рекламата — производство и потребление. Властта на рекламодателя.
  Формиране на потребителска психика чрез „диктата” на модата.
  19. Общи характеристики на процеса за вземане на управленски решения.
  Психологически анализ на процеса за вземане на управленски решения.
  Рационално и ирационално управление.
  20. Вземане на организационни решения. Видове организационни решения.
  Структура на процеса за вземане на организационни решения. Стратегия,
  тактика, технология, техника, оперативност, ефективна управленска дейност.
  21. Престижно етикетни форми на културно-комуникативно и управленско
  поведение. Етикет и протокол в сферата на бизнеса. Вербални и не вербални
  особености.

  Библиография за курса и изпита:
  Основна литература (учебнини)
  1. Андреев, Л.. Ив. Иванов. Психология на управлението (избрани гледни точки).
  Изд. ,.Веритас - Н. Я.”, В. Търново, 2012
  2. Андреев, Л. Комуникативната култура и възможността за конкурентно
  предимство. Унв. изд. “Св. св. Кирил и Методий", В. Гърново. 2009
  3. Андреев, Л. Ценности и социална активност. ЦДО-ВУАРР. Изд. Фабер, В.
  Търново, 2011
  4. Иванов, Ив. Организационна психология. Изд. Фабер. В. Търново. 2004
  5. Генов, Ф. Психологически аспекти на управлението. С., 1998
  6. Василев, В. Психологически основи на управлението. Пл., 1996
  7. Панайотов. Д. Психология на управлението. С.. 1999
  8. Розанова, В. А. Психология управления. М„ 1999
  Лопълнителна литература (учебни пособия), отразяваща отделни—въпроси ог n черно.4'
  съдържание
  9. Джонев. С. Соииална психология. Т. М С., 1996
  10. Джонев. С. Социална организация. Т.1, 2. С., 2000
  11. Тодорова, Е. Социална психология, С., 1994
  12. Стойнешка, Р„ Пеев. И. Икономическа психология, Варна, 1996
  13. Трифонов. Т., Икономическа, трудова и бизнес психология, С., 1996
  14. Рамчев, К. Икономическа психология. С., 1994
  15. Панайотов, Д. Психология на успеха, С.. 1992
  16. Панайотов, Д. Организационно поведение. С.,1998
  17. Аткинс, У. Психология на успеха. С., 1993  18. Смит, x.. Уейкин. Д. Психология на оргаиизаииониото повелени..'. В . ;<*С
  iv. Ангелов. А. Организационно поведение. С.. 2002
  20. Паунов. М. Организационно поведение. С, 1998
  21. Андреев. Л. Скептицизъм и култура. УИ ..Св Св. Кирщ, и Методи,Г-В Т ’00'
  .2. Андреев. Л. Софистиката в структурата на комуинкатнвната кл.тра
  и Методий", В. Търново. 2006
  23. Андреев. Л. Еристиката като философски проблем. Унв изд.
  Търново, 2007
  24. Андреев, Л. (съст.), П. Пенчев. Б. Байков. Спорното естество на конкуренцията Унв н>л.
  св. Кирил и Методий”. В. Търново.. 2006
  -5. Андреев. Л. (съст.), П. Пенчев. Н. Петров. Социална активност (избрани
  Пловдив, 2000
  26. Андреев, Л. (съст.) и др.. Аспекти на комуникатнвната
  Методий’“. В. Търново., 1999
  27. Андреев, Л. (съст.) и др.. Философия и психология на общуването.
  Методий”, В. Търново., библ. „Диоген”, 2002
  28. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Б.. 1999
  29. Армстронг, М. Основни техники на управлението. Б.. 1904
  30. Лауел, x. и др.. Комуникацията, С.. 1992 г
  31. Градев, Д. Социална психология на масовото поведение. С.. 1995
  32. Гришина, Н. В. Психология конфликта. Санкт-Петербург, 2002
  33. Джонев, С. Стратегии на ръководителя в междуличностните отношения С.. 1Ф90
  34. Шопов, Д. и др. Управление на човешките ресурси. ч.1,2, С.. 2001
  Допълнителна литература (монографии, сборници) за изготвяме на рсФерат н и клуч-ом* ;\и\'-
  35. Алвин Тофлър; Третата вълна, С.. 1491
  36. Алвин Тофлър: Шок от бъдещето. С.. 1992
  37. Алвин Тофлър; Прогнози н перспективи. С . 1993
  38. Алвин Тофлър; Трусове във властта. С.. 1991
  39. Питьр Дракър. Практика на мениджмънта. С.. 2001
  40. Питър Дракър. Иновации и предприемаческо, С.. 2002
  41. Питър Дракър. Ефективният ръководител. С. 2003
  42. Питьр Драк-ър. Мениджмънт - задачи, отговорности, практики. О . 2003
  43. Питър Дракър, Подбрано от Дракър. С.. 2004
  44. Джовани Сартори. Теория на демокрацията, кн. 1,2. С.. 1
  45. Елнът Арънеън, Човекът соцнално животно, С . 1996
  46. Ейбрахам Маслоу, Мотивация и личност. С., 2001
  47. Пол Р. Лоурънс; Найтън Нория. Мотивирани, С 2002
  48. Майкъл А. Ледийн, Макиавели за моделното лидерство. С 2003
  49. Робърт Грийн. 48-те закона на властта. С , 2001
  50 ?994СКИ ^ Меди1,те под контрол: Забележителни постижения на пропагандата «.
  51 М. Вебер. Протестанската етика и духът на капитализма С 199'л
  52. 3. Бауман. Глобализацията. Последиците за човека С n09
  53. Бизнес комуникации. Изд. "Класика и стил", с '004
  54. Роланд Буркарт, Наука за комуникацията. В.Търново '(xxi
  55. Елиезер Алфанари. Медните и властта. С.. 2000
  74.
  75.
  ^'Т01^К0В’ Пачева, В. Връзки с обществеността и пт
  70. Петров, М. Персоналният имидж. ИзФаждане, ,ескомуникаш.и. С„ 2 005.
  анолов, Г. Политическият
  имидж, а, 2006.’К0НТР0Л’ре“С^ 005
  /2. Райков, 3. Публична комуникация, С., 1999.
  ’ Пачева В ?ГНИКИ И ТеХНОЛОГИИ на БРЪЗКИ С обЩественосгга, С., 2000
  8-М2009 3аТа П0Д К0НТР0Л' КорПОраТИВНа К0муникация в кризисна ситуация. София: М-
  Пйт^ В’ Принципи и инструменти на комуникацията с медиите при криза // Медии и
  п комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация". 2010, № 4.
  /о. Палашев, Н. Корпоративни комуникации. С., 2006
  77. Чомски, Ноам. Медиите под контрол: Забележителни постижения на пропагандата. Лекция,
  изнесена на 17 март 1991 г. в Кентфийлд, Калифорния. София: АГАТА-А СД 1994
  78. Конферер, Ж. Н. Слуховете. С, 1995
  79. Бондиков, В. Манипулации в комуникацията. - София: С1е1а, 2007
  80. Брезински, С. Културата, без която (не) можем. - София, 2004.
  81. Виденов, М. Езикът и общественото мнение. - София: Акад. изд., 1997
  82. Власов, Альберт. Политические манипуляции: История и практика СМИ США. - Москва:
  Междунар. отношения, 1982
  83. Грийн, Джордж, Каролин Котър. Не позволявайте да ви манипулират. - София: Хомо Футурус,
  1999
  84. Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: Феномени, механизми и зашита. - Москва: ЧеРо-
  Изд. МГУ, 1996
  85. Замбова, А. Манипулативни езикови стратегии в печата. - София: Сема РШ, 2000
  86. Илиев, И. Манипулации по време на преходи. - София: Знание, 2005.
  87. Йорданов, Н. Слухове и социално действие. София: Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 1996
  88. Карнеги, Дейл. Как да развием самоувереност и да влияем на хората при публични изказвания.
  С., 1993
  89. Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. - София: ЛИК, 1999
  90. Робинсън, Джефри. Манипулаторите: Конспирацията на големите в рекламата. - София.
  Кръгозор, 2001
  91. Рушков, Дъглас. Теория и практика на манипулацията - София: Кръгозор. 2003
  92. Рьол, Хенинг. Властта на новините. - София: Фак. журн. и мас. комуникации, 1997
  93. Стоицова, Т. А. Лице в лице с медиите: Въведение в медийната психология. - София:
  Просвета, 2004
  94. Тай, Лари. Бащата на манипулацията: Едуард Бернайс и раждането на РК. - София: Рой
  Комюникейшън, 2000
  95. Текстът като манипулация. - Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2002
  96. Хогън, Кевин и Джейм Спийкмън. Скрито убеждаване: Психология на манипулацията. -
  София: СофтПрес, 2007
  97. Чалдини, Робърт. Влиянието: Психология на убеждаването: Как да получаваме съгласието на
  другите и да се противопоставяме на чуждото влияние. - София: Изток-Запад, 2005.
  98. Шерковин, Юрий. Психологические проблеми массових информационних процессов. -
  Москва: Мьгсль, 1973
  99. Шилер, Г. Манипуляторьг сознанием. - Москва: Ммсль, 1980
  ЮО.Грийн, Р. 48-те закона на властта. С., 2001
  101.Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием. М., изд.”ЗКСМО-Пресс”, 2001
  2013 г
  Изготвил: Проф. дфн Лъчезар Андреев

 

 

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •