Alkol neden kadınları erkeklerden daha fazla etkiliyor?

0
48
Young woman with a hangover holding her almost empty cocktail glass

Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha fazla içki içer?

Kadınların erkeklerden ça­buk sarhoş olduğu ve sarhoş­luklarının daha uzun süre de­vam ettiği bilinmektedir. Bu­nun eskiden iki cinsin anato­mik yapılarının farklılığından ile­ri geldiği sanılırdı. Kadın vücu­dunun erkeğinkinden daha küçük oluşu, alkolün hücrelere daha erken ulaşmasına yol aç­maktadır. Ayrıca kadın vücu­dunda erkeğe nazaran yağ miktarı daha fazla, buna karşı­lık su miktarı daha azdır. Bu­nun için alkolün su ile seyrel­mesi daha yavaş olmakta, dolayısıyla sarhoşluk da daha uzun sürmektedir. Bu açıkla­ma, makul görülmekle birlikte bilim adamlarını da sıradan bir kimseyi de tatmin etmemekte­dir. Örneğin, vücut büyüklüğü eşit olan bir kadınla bir erkeğin aynı miktarda içki alması halin­de kadının daha çabuk sarhoş olmasının nedeni nedir? Bilim adamları, uzun zamandan beri bunun daha uygun ve biyokim­yasal bir açıklamasını aramak­tadırlar. Bazı İtalyan ve Ameri­kalı araştırıcılar şu biyokimyasal açıklamayı ortaya koymuşlar­dır: “Alkolün midede parçalanmasını sağlayan alkol dehidrogenaz enzimi, kadınlarda erkeklere nazaran çok daha düşük seviyededir”.

Alkol zehirlenmesine karşı vücudun savunma­sında alkol dehidrogenaz enziminin büyük bir öne­mi vardır. Alkol içilince önce mideye, sonra ince bağırsaklara gider. İnce bağırsaklarda emilime uğ­rayarak kana karışır. Kan yoluyla beyine ulaşınca da sarhoş edici etkisini gösterir. Alkol dehidrogenaz, rakı, votka ve viski gibi sert içkilerdeki alkolün yaklaşık %20 sini midede parçlayarak kana karı­şan miktarını azaltmaktadır. Kana karışan alkolün nihai parçalanması ise, karaciğerdeki enzimler yardımıyla gerçekleşmektedir. İçki içen 43 gönüllü kişi üzerinde yapılan analizler, midelerindeki alkol dehidrogenaz aktivitesinin daha düşük olması ne­deniyle aynı miktarda alkol alan kadınların kanları­na karışan alkol miktarının, erkeklere nazaran yak­laşık %30 kadar daha fazla olduğunu göstermiştir.

Kadınların vücut ağırlığının daha az oluşu da göz önüne alınırsa, daha çabuk sarhoş olmalarının ne­deni ortaya çıkmaktadır.  Aynı araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, alkolik erkeklerde alkol dehidrogenaz enzi­minin aktivitesi yaklaşık %50 oranında azalmakta, buna karşılık alkolik kadınlarda aktivite tamamen kaybolarak sıfıra düşmektedir. Vücuda giren alkol miktarına bağlı olarak aktivitenin düşmesi, bu enzi­min sentezlendiği mide çeperi hücrelerinin harap olmasından ileri gelebilir. Dr. Charles İdeber ve Dr Mario Frezza, nedeni ne olursa olsun, alkolik kadınların mide sıvısında bu enzimin aktivitesinin sıfır, düştüğünü tesbit ettiklerini bildirmektedirler.

Bu kadınlar için içki içmek, alkolü doğrudan doğ­ruya kan damarlarına enjekte etmek gibidir.
Alkolik kadınlarda karaciğer harabiyetine, er­keklere nazaran daha fazla rastlanmasının nedeni de budur. Dr. Jack Mendelson’a göre kadınlarda alkole bağlı sirozun daha sık görülmesinin diğer bir nedeni de kadınların karaciğerinde alkolün da­ha yüksek bir hızla metabolize olmasıdır. Bundan dolayı karaciğer daha hızlı çalışmakta ve yıpran­maktadır. Ayrıca alkolik kadınların midesinde alkol dehidrogenazın hiç bulunmaması, karaciğere da­ha fazla alkolün gelmesine yol açmaktadır. Bu da karaciğerin yükünü artırmakta ve erken harabiyetine neden olmaktadır. Aynı bilim adamları tok karnı­na içmenin aç iken içmekten daha iyi olduğu fikri­ne de katılmaktadırlar. Dolu bir midede alkolün ince bağırsağa geçiş süresi daha uzundur. Dolayı­sıyla alkolün midede parçalanma oranı yükselmek­tedir. Aç karnına alkol alınması halinde alkolün ka­na karışma hızı artmaktadır. Sonuç olarak kadınlar için içki içmenin, alkolün diğer zararları yanında, özel bir tehlikesi vardır. Bazı gelişmiş ülkelerde içki satılan yerlere, hamile kadınlar için içki içmenin, doğacak çocukta fiziksel anormallikler ve zeka geriliğine neden olabileceği­ne ilişkin levhalar asılmaktadır. Yukarıda bahsedi­len araştırmaya göre, hamile olmayan kadınların da içki içmeleri halinde, karşı karşıya bulundukları tehlike erkeklerden daha fazladır. Normal vücut büyüklüğündeki bir erkekle bir kadın karşılaştırıldı­ğında kadının kanındaki alkolün, erkektekinin sevi­yesine ulaşması için kadının, erkeğin içtiği içkinin yarısını içmesi yeterlidir.

Bütün bu sonuçlardan, “alkol kadınlara uygun değil, yalnız erkekler içindir” anlamı çıkarılmamalı­dır. Alkol erkekler için de ve hatta bütün canlılar için de kesin olarak zararlıdır.

avatar
  Subscribe  
Bildir